Nana Mayo,Khusrava (Salamas). Part-3.

Tpata d'myaqra Babajan Lazarian, myaqra Sirus Hormozi am nana Mayo aid iva amranta d'mata d'Khusrava, u khda saghbarta krita go mata.

Alaha manekhla nana Maria Agasi (Sarhad).

Aha ile sama kharaya d’khurza d’pishele prisa. Tenane d’menta ivakh men myaqarta Helen Saint Vincent qa hadarta aha zulkhezva.

Janna Yukhanova
ADMINISTRATOR
PROFILE

Latest Posts